Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Rechtsmiddelen

Als u een aanvraag voor een uitkering hebt ingediend of u heeft een wijziging doorgegeven of er vindt een herbeoordeling plaats, dan ontvangt u binnen een redelijke termijn hierover een besluit. Ook als u teveel genoten uitkering moet terugbetalen of aan u wordt een maatregel of boete opgelegd dan wordt u dit aan de hand van een besluit schriftelijk medegedeeld.

U bent het met het besluit niet eens. Welke actie kan ik hiertegen ondernemen? Tegen zo'n besluit staan rechtsmiddelen open. De rechtsmiddelen zijn:

  • bezwaar aantekenen bij de instantie die het besluit heeft afgegeven,
  • beroep aantekenen bij de rechtbank, en
  • hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep.

WAT U MOET WETEN OVER BEZWAAR AANTEKENEN

Als u het met het besluit van het UWV niet eens bent, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na datum dagtekening besluit, bezwaar laten aantekenen door onze juristen. U dient er rekening mee te houden dat de termijn om bezwaar aan te tekenen een wettelijke termijn is. Nadat de termijn van zes weken is verstreken, is het besluit definitief geworden. Hetgeen betekent dat u hiertegen geen rechtsmiddelen meer kunt aanwenden.

Doel bezwaarprocedure

De doestelling van het bezwaarprocedure is een volledige heroverweging van het bestreden besluit. De afdeling bezwaar en beroep controleert of de primaire afdeling en bij medische zaken de primaire verzekeringsarts en arbeidsdeskundige hun werk goed hebben gedaan. Nieuwe feiten en omstandigheden mogen niet te ver van de toetsdatum verwijderd zijn. Als dit namelijk wel het geval is dan maken deze nieuwe feiten geen deel uit van de heroverweging in bezwaar.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het met het bestreden besluit van de uitkeringsinstantie niet eens bent. U verdient aanbeveling om uw gronden van bezwaar nader te onderbouwen middels overtuigend bewijs, bijvoorbeeld aan de hand van stukken van uw behandeld medische sector.

Hoorzitting

Indien u ervoor heeft gekozen om te worden gehoord tijdens de hoorzitting, wordt u door het UWV per brief uitgenodigd voor de hoorzitting. Op de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om het bezwaarschrift nader toe te lichten en kan het UWV eventueel vragen aan u stellen. Indien het gaat om een medische zaak dan neemt de bezwaarverzekeringsarts meestal ook deel aan de hoorzitting. Hij kan ook vragen aan u stellen of u lichamelijk onderzoeken indienen daar aanleiding voor bestaat. De bevindingen en waarnemingen van de bezwaarverzekeringsarts tijdens de hoorzitting maken deel uit van de heroverweging in bezwaar. Van de hoorzitting wordt verslag gemaakt.

Beslissing op bezwaar

Binnen een paar weken na de hoorzitting ontvangt u de beslissing op het ingestelde bezwaar.

Indien het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard is de procedure klaar omdat dan uw rechtsbelang is behaald. Het UWV kan uw bezwaar ook niet-ontvankelijk of ongegrond verklaren. Als dit het geval is dan kunt u tegen dit besluit beroep aantekenen bij de bevoegde rechtbank.

WAT U MOET WETEN OVER DE BEROEPSPROCEDURE BIJ DE RECHTBANK

Indien het UWV uw bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond heeft verklaard, dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank welke het dichtst bij uw woonplaats is gevestigd binnen zes weken na datum dagtekening dat het besluit door het UWV is verzonden. Ook een derde partij kan beroep aantekenen of deelnemen aan de procedure, bijvoorbeeld uw ex-werkgever.

Griffierecht

Het instellen van beroep kost geld. Dat heet griffierecht. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort zaak. Over het griffierecht krijgt u afzonderlijk een brief. U heeft dan vier weken de tijd om het griffierecht te betalen. Als de rechtbank u in het gelijk stelt, krijgt u het griffierecht terug van het UWV.

Termijnen

De rechtbank hanteert wettelijke termijnen. Stuurt u het beroepsschrift of de ontbrekende informatie niet op tijd naar de rechtbank, of betaalt u het griffierecht te laat, dan zal de rechtbank uw beroepschrift niet inhoudelijk behandelen.

Beroepschrift

In het beroepschrift geeft u kort gezegd aan waarom u het met het besluit dat het UWV in bezwaar heeft afgegeven niet eens bent. U verdient aanbeveling dat u uw gronden nader onderbouwt middels overtuigend bewijs. Als het beroepschrift niet compleet is, dan stelt de rechtbank u in de gelegenheid om het verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken.

Verweerschrift

Het UWV krijgt van de rechtbank de gelegenheid om op uw beroepschrift schriftelijk te reageren. Een dergelijke reactie wordt een verweerschrift genoemd. Hiervan ontvangt u een kopie. Van alle stukken die bij de rechtbank worden ingediend ontvangen betrokken partijen een kopie.

Aanvullende stukken in geding brengen

Het is toegestaan tot uiterlijk 10 dagen voor de zitting nog stukken naar de rechtbank te sturen die van belang zijn voor uw zaak. De rechtbank stuurt deze stukken ook aan de andere betrokken partijen.

Beroep op zitting behandelen

De rechtbank streeft ernaar uw beroep ongeveer na drie manden na de indiening van het beroepschrift op een zitting te behandelen. Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een vooraankondiging met een datum en dagdeel waarop de zaak zal worden behandeld. Als u verhinderd bent op het aangekondigde dagdeel kunt u binnen een week na verzending van de vooraankondiging vragen om een andere zittingsdatum. U moet daarbij aangeven op welke dagdelen u verhinderd bent in de periode van twee weken voor en twee weken na de voorgestelde zittingsdatum. De rechtbank zal dan een andere zittingsdatum vaststellen.

U ontvangt van de griffier een brief waarin staat aangegeven op elke dag en tijdstip uw zaak op zitting wordt behandeld. Het wordt aanbevolen om zelf naar de zitting toe te gaan, ook al schakelt u een jurist in die uw belangen behartigd. Ter zitting is het toegestaan om getuigen en/of deskundigen mee te nemen of op te roepen om aan de zitting deel te nemen.

Zitting

Ter zitting kan bijvoorbeeld aan de orde komen:

  • De inhoud van het bestreden besluit: kleven aan het besluit gebreken en lenen die zich eventueel voor een herstel in beroep.
  • Het onderzoek in de zaak: moeten er nog stukken komen, is er reden om een getuige te horen of een deskundige te raadplegen, moet het bestuursorgaan nader onderzoek verrichten.
  • De uitkomst van de zaak: is er een uitspraak nodig of kunnen partijen onderling tot overeenstemming komen.

Ter zitting kan de rechter die uw zaak behandeld aan partijen vragen stellen. Als dat niet het geval is geeft de rechter aan partijen het woord om hun standpunten nader toe te lichten.

Aan het einde van de zitting geeft de rechter aan of hij uitspraak doet of dat de procedure een vervolg moet krijgen. Als de procedure een vervolg krijgt, maakt de rechter daar met betrokkenen verdere afspraken over. De rechter kan kiezen tussen een mondelinge of schriftelijke uitspraak. Als de rechter de zaak duidelijk vindt kan hij meteen mondeling uitspraak doen. U krijgt dan binnen twee weken na de zitting een proces-verbaal van de mondelinge behandeling toegestuurd. Meestal wil de rechtbank nog nadenken over de zaak en doet de rechtbank schriftelijk uitspraak. U hoort aan het eind van de zitting binnen welke termijn uitspraak wordt gedaan.

Uitspraak van de rechtbank

Van de uitspraak wordt een onderdeel in het openbaar uitgesproken (de beslissing). U hoeft daarvoor niet naar de rechtbank te komen. U ontvangt de volledige schriftelijke uitspraak (de beslissing en de motivatie) per post. Als de rechter niet binnen de gestelde termijn uitspraak kan doen, krijgt u daarover bericht.

Indien de rechter uw beroep gegrond verklaard dan is door deze uitspraak van de rechtbank een einde gekomen aan deze procedure. De rechtbank kan uw beroep onbevoegd verklaren, niet-ontvankelijk of ongegrond verklaren.

WAT U MOET WETEN OVER DE PROCEDURE BIJ DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP

Indien de rechter uw beroep onbevoegd, niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard, dan kunt u tegen deze uitspraak binnen zes weken na datum uitspraak van de rechtbank, hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep. Na de termijn van zes weken gaat de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg in kracht van het gewijsde. Hetgeen betekent dat deze uitspraak definitief is geworden en u hiertegen juridisch gezien geen actie meer kunt ondernemen. Houdt u er rekening mee dat indien u bij de rechtbank in eerste aanleg in het gelijk wordt gesteld, de wederpartij ook het recht heeft om binnen zes weken hoger beroep aan te tekenen bij de Centrale Raad van Beroep. Ook een derde-partij, bijvoorbeeld uw ex-werkgever kan hoger beroep aantekenen.

Griffierecht

Als indiener van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. U ontvangt hiervoor een nota, waarop staat welk bedrag u moet betalen en binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht betaald moet zijn. Bij niet of geen tijdige betaling moet u er rekening mee houden dat uw hoger beroep niet inhoudelijk wordt behandeld.

Termijnen

Er gelden vaste termijnen voor bepaalde onderdelen van de procedure. De Raad houdt zoveel mogelijk aan die termijnen vast om de procedure zo kort mogelijk te houden. Wilt u uitstel van een termijn voor het verrichten van een proceshandeling, vraag dat dan tijdig aan en onder opgaven van redenen. Op zulke verzoeken ontvangt u in de regel snel antwoord.

Hoger beroepschrift

Als het beroepschrift niet aan alle vereisten voldoet, wordt u in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen. Daarvoor geldt een termijn van vier weken. Als een verzuim niet wordt hersteld, moet u er rekening mee houden dat uw hoger beroep niet inhoudelijk zal worden behandeld. In het hoger beroepschrift geeft u kort gezegd aan waarom u het met de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg niet eens bent. U dient uw gronden nader te onderbouwen middels overtuigend bewijs.

Verweerschrift

Van het beroepschrift wordt een afschrift gezonden aan de verwerende partij. Deze heeft dan een termijn van vier weken om een verweerschrift in te dienen. Tegelijk vraagt de Raad de gedingstukken op bij de rechtbank. Een eventuele derde partij krijgt de gelegenheid een schriftelijke uiteenzetting over de zaak te geven.

Het inzenden van stukken

Omdat alle stukken door de raad worden opgevraagd, is het niet nodig om alle eerder in de procedure ingebrachte stukken opnieuw in te zenden. Partijen krijgen in beginsel van alle bij de Raad ingediende en uitgaande correspondentie of stukken een afschrift. Als u hoger beroep heeft ingesteld, krijgt u niet meer opnieuw de gedingstukken van de rechtbank. Partijen mogen tijdens het vooronderzoek nog nadere stukken indienen. Daarvoor geldt wel een termijn. Nadere stukken moeten uiterlijk op de elfde dag voor de zitting zijn ontvangen. Stukken die de raad na die dag ontvangt, zal de Raad in beginsel niet meer in behandeling nemen.

Zitting

Als het vooronderzoek in uw zaak is afgerond, volgt de zitting. De kennisgevingen voor de zitting worden in beginsel zes weken voor de zittingsdatum aan partijen gezonden. Bij deze kennisgeving wordt een brochure gevoegd, waarin u informatie aantreft over de zitting en wat daarna volgt.

Uitspraak

Na de sluiting van de behandeling van de zaak ter zitting wordt medegedeeld wanneer in de zaak uitspraak in het openbaar wordt gedaan. Op de aangegeven dag wordt niet de uitspraak voorgelezen; alleen het nummer van de zaak en de beslissing worden meegedeeld. U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. De uitspraak wordt binnen twee weken na die dag aan u verzonden.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)